بازدید از نیروگاه

در تاریخ 10/4/89 به اتفاق بانوان همکار بازدیدی از پست 230-20/63 چابکسر صورت گرفت . 


6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0