آمار کلی بازدید
آمار کل بازدید1014475
پربیننده ترین روز19/03/1392
آمار پربیننده ترین روز6704
بازدید امروز1371
بازدید دیروز548
میانگین بازدید روزانه در هفت روز گذشته1128
پربیننده ترین ساعت در هفت روز گذشته10 - 11
آمار پربیننده ترین ساعت در هفت روز گذشته898
میانگین بازدید در این روز هفته در هفت روز گذشته2976
میانگین بازدید روزانه در سی روز گذشته1236
پربیننده ترین ساعت در سی روز گذشته10 - 11
آمار پربیننده ترین ساعت در سی روز گذشته3704
میانگین بازدید در این روز هفته در سی روز گذشته8381

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0