آمار کلی بازدید
آمار کل بازدید1067567
پربیننده ترین روز19/03/1392
آمار پربیننده ترین روز6704
بازدید امروز14
بازدید دیروز1006
میانگین بازدید روزانه در هفت روز گذشته975
پربیننده ترین ساعت در هفت روز گذشته10 - 11
آمار پربیننده ترین ساعت در هفت روز گذشته714
میانگین بازدید در این روز هفته در هفت روز گذشته1006
میانگین بازدید روزانه در سی روز گذشته838
پربیننده ترین ساعت در سی روز گذشته10 - 11
آمار پربیننده ترین ساعت در سی روز گذشته2575
میانگین بازدید در این روز هفته در سی روز گذشته3865

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0