آمار کلی بازدید
آمار کل بازدید1469321
پربیننده ترین روز21/04/1397
آمار پربیننده ترین روز38630
بازدید امروز432
بازدید دیروز3920
میانگین بازدید روزانه در هفت روز گذشته17936
پربیننده ترین ساعت در هفت روز گذشته8 - 9
آمار پربیننده ترین ساعت در هفت روز گذشته12589
میانگین بازدید در این روز هفته در هفت روز گذشته36529
میانگین بازدید روزانه در سی روز گذشته10044
پربیننده ترین ساعت در سی روز گذشته11 - 12
آمار پربیننده ترین ساعت در سی روز گذشته24646
میانگین بازدید در این روز هفته در سی روز گذشته55356

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0