عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


عنوانتاريخ شروعتاريخ انقضافایلجزئيات
1 2 3 4 5 
98-7 فروش 50 تن انواع سیم مسی اسقاط 1398/11/16 1398/11/21 منقضی شده Details
آگهی مزایده عمومی فروش انواع خودروی اسقاط 1-94 1394/03/17 1394/03/21 منقضی شده Details
تجدید مزایده عمومی 11-99 1399/11/27 1399/12/12 منقضی شده Details
تجدید مزایده عمومی 5-91 1391/12/08 1391/12/19 منقضی شده Details
تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش آپارتمان و زمین 1-96 1396/02/17 1396/03/01 منقضی شده Details
تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش زمین 1-96 1396/04/11 1396/04/15 منقضی شده Details
تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای لوازم وتجهیزات راکد 2-96 1396/02/17 1396/03/01 منقضی شده Details
فروش ده گروه انواع لوازم وتجهیزات راکد واسقاط موجود درانبار مرکزی شرکت فروشنده 02-96 1396/01/14 1396/01/20 منقضی شده Details
فروش 40 تن انواع سیم مسی اسقاط 1392/03/20 1392/04/08 منقضی شده Details
فروش 50 تن سیم مسی اسقاط 1401/02/26 1401/02/31 منقضی شده Details

6.1.7.0
V6.1.7.0