عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


عنوانتاريخ شروعتاريخ انقضافایلجزئيات
1 2 
تجدید فراخوان شناسایی برای انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی بار 01-99 1399/03/27 1399/04/02 منقضی شده Details
فراخوان شناسایی برای انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی بار 01-99 1399/02/24 1399/02/29 منقضی شده Details
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 04-96 1396/10/18 1396/10/28 منقضی شده Details
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 03-96 1396/07/23 1396/08/03 منقضی شده Details
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 1-96 1396/06/20 1396/06/30 منقضی شده Details
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران کارآمد جهت پیاده سازی سامانه خدمات دولت الکترونیک شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به شماره 2-96 1396/06/20 1396/07/03 منقضی شده Details
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و شناسایی مشاورجهت اجرای مطالعات طرح جامع برق رسانی 4-95 1395/11/20 1395/12/04 منقضی شده Details
فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی کیفی مشاورجهت نظارت برپروژه های سرمایه ای حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به شماره 3-95 1395/04/06 1395/05/16 منقضی شده Details
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران کارآمد جهت اجرای پیاده سازی سیستم GIS شبکه فشار ضعیف و مشترکین مناطق سه گانه استان گیلان شماره 2-95 1395/02/06 1395/02/22 منقضی شده Details
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شماره 1-95 1395/01/15 1395/01/30 منقضی شده Details
فراخوان عمومی 1-94 1394/03/26 1394/04/09 منقضی شده Details
فراخوان عمومی 5-93 1393/11/11 1393/11/26 منقضی شده Details
فراخوان عمومی2-93 1393/06/26 1393/07/06 منقضی شده Details
فراخوان عمومی 1-92 1392/08/25 1392/09/09 منقضی شده Details
فراخوان 4-91 1391/12/08 1391/12/17 منقضی شده Details
تجدید فراخوان عمومی 3-91 1391/10/02 1391/10/13 منقضی شده Details
فراخوان عمومی 3-91 1391/09/15 1391/10/25 منقضی شده Details
فراخوان عمومی 2-91 1391/04/17 1391/04/29 منقضی شده Details
فراخوان عمومی 1-91 1391/03/04 1391/03/16 منقضی شده Details
فراخوان عمومی 2-90 1390/12/27 1391/01/20 منقضی شده Details

6.1.7.0
V6.1.7.0