عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


 عنوانتاريخ شروعتاريخ انقضافایلجزئيات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
واگذاري عمليات مربوط به برون سپاري بهره برداري، اتفاقات و تعمير و نگهداري و شاخه زني شعبه توزيع برق احمد سرگوراب (با ارزیابی کیفی) 100-1402 1402/09/08 1402/09/13 منقضی شده Details
واگذاري عمليات مربوط به برون سپاري بهره برداري، اتفاقات و تعمير و نگهداري و خدمات مشترکین و شاخه زني شعبه توزيع لوندویل (با ارزیابی کیفی) 101-1402 1402/09/08 1402/09/13 منقضی شده Details
واگذاري عمليات مربوط به برون سپاري بهره برداري، اتفاقات و تعمير و نگهداري و خدمات مشترکین و شاخه زني شعبه توزيع دیلمان (با ارزیابی کیفی) 102-1402 1402/09/08 1402/09/13 منقضی شده Details
واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار-در حوزه امور توزیع برق کوچصفهان 82-1402 1402/09/05 1402/09/09 منقضی شده Details
واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار-در حوزه امور توزیع برق منطقه چهار 83-1402 1402/09/05 1402/09/09 منقضی شده Details
واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار-در حوزه امور توزیع برق منطقه سیاهکل 86-1402 1402/09/05 1402/09/09 منقضی شده Details
واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار-در حوزه امور توزیع برق منطقه شفت 87-1402 1402/09/05 1402/09/09 منقضی شده Details
واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار-در حوزه امور توزیع برق منطقه رودبار 89-1402 1402/09/05 1402/09/09 منقضی شده Details
واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار-در حوزه امور توزیع برق منطقه لنگرود 90-1402 1402/09/05 1402/09/09 منقضی شده Details
واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار-در حوزه امور توزیع برق منطقه فومن 91-1402 1402/09/05 1402/09/09 منقضی شده Details
واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار-در حوزه امور توزیع برق منطقه سنگر 92-1402 1402/09/05 1402/09/09 منقضی شده Details
واگذاری کلیه عملیات مربوط به تبدیل شبکه فشار ضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار در حوزه امور توزیع برق خمام 103-1402 1402/08/21 1402/09/05 منقضی شده Details
فروش انواع سیم مسی اسقاط 5-1402 1402/08/21 1402/09/05 منقضی شده Details
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای فروش انواع سیم مسی اسقاط 4-1402 1402/08/09 1402/08/24 منقضی شده Details
مشاوره (بازدید، تحلیل، برنامه ریزي و نظارت) (عمومی دو مرحله اي) 80-1402 1402/07/25 1402/08/10 منقضی شده Details
سرویس، تعمیر اساسی و بازسازي انواع ترانسفورماتورهاي 1600 (عمومی یک مرحله اي) KVA 15 الی KVA قدرت 81-1402 1402/07/25 1402/08/10 منقضی شده Details
واگذاری عملیات تست لوازم اندازه گیری (امورهای 4،رشت،شفت،ماسال،رضوانشهر) 1402/07/22 1402/08/06 منقضی شده Details
واگذاری عملیات تست لوازم اندازه گیری (امورهای 2،رشت،صومعه سرا،فومن) 1402/07/22 1402/08/06 منقضی شده Details
واگذاری عملیات تست لوازم اندازه گیری (امورهای 1،رشت،سنگر،لنگرود) 1402/07/22 1402/08/06 منقضی شده Details
واگذاري عملیات مربوط به برون سپاري بهره برداري، اتفاقات و تعمیر و نگهداري، خدمات مشترکین و شاخه زنی شعبات توزیع برق گوراب زرمیخ و تولم شهر (با ارزیابی کیفی) (تجدید) 1402/06/27 1402/07/12 منقضی شده Details

6.1.7.0
V6.1.7.0