خاموشی با برنامه :
 به منظور پاره ای از تعمیرات در جهت بهبود نیرو رسانی ، برق قسمتی از مناطق ذیل در روزدوشنبه 97/1/27قطع می باشد

شهرستان رودسر: خیابان گلسار   از ساعت 9تا 10DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0