خاموشی با برنامه
 به منظور پاره ای از تعمیرات در جهت بهبود نیرو رسانی ، برق قسمتی از مناطق ذیل در روزیکشنبه 96/12/6قطع می باشد

شهرستان کلاچای : مناطق شهری و روستایی بالانوده از ساعت 10 تا 12

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0