1

   این فرم­ها به تفکیک برای ساختمان پست، پست زمینی، پست هوایی، شبکه فشار متوسط و ضعیف هوایی، شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی به شرح زیر با مرجعیت دستورالعمل­های شرکت محترم توانیر تهیه گردیده­اند. 
 

نام فرم

کد فرم

فرم برنامه زمانبندی بازدید ساختمان پست­های فشار متوسط زمینی/ زیر زمینی/ نیمه زیر زمینی/ کیوسک/ کمپکت

DNB/1389/B2/F01

فرم علت عدم رفع عیب ساختمان پست­ فشار متوسط زمینی/ زیر زمینی/ نیمه زیر زمینی/ کیوسک/ کمپکت

DNB/1389/B2/F03

فرم بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ساختمان پست فشار متوسط روزمینی و نیمه زیرزمینی

DNB/1389/B2/F04

 

فرم بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ساختمان پست فشار متوسط زیر زمینی

DNB/1389/B2/F05

فرم بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اتاقک کیوسک فشار متوسط و فونداسیون کیوسک و کمپکت

DNB/1389/B2/F06

فرم برنامه زمانبندی بازدید پست فشار متوسط زمینی/ زیر زمینی/ نیمه زیر زمینی/ کیوسک/ کمپکت

DNB/1389/B3/F01

فرم علت عدم رفع عیب پست فشار متوسط زمینی/ زیر زمینی/ نیمه زیر زمینی/ کیوسک/ کمپکت

DNB/1389/B3/F03

فرم بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بخش ترانسفورماتور در پست فشار متوسط زمینی/ زیر زمینی/ نیمه زیر زمینی/ کیوسک/ کمپکت

DNB/1389/B3/F04

فرم بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بخش تابلو فشار متوسط در پست فشار متوسط زمینی/ زیر زمینی/ نیمه زیر زمینی/ کیوسک/ کمپکت

DNB/1389/B3/F05

فرم بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بخش تابلو فشار ضعیف در پست فشار متوسط زمینی/ زیر زمینی/ نیمه زیر زمینی/ کیوسک/ کمپکت

DNB/1389/B3/F06

 

فرم برنامه زمانبندی بازدید پست­ فشار متوسط هوایی

DNB/1389/B4/F01

فرم علت عدم رفع عیب پست فشار متوسط هوایی

DNB/1389/B4/F03

فرم بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بخش ترانسفورماتور در پست­ فشار متوسط هوایی

DNB/1389/B4/F04

فرم بازدید،نگهداری وتعمیرات پیشگیرانه بخش کات­اوت فیوز و برقگیر در پست­ فشار متوسط­هوایی

DNB/1389/B4/F05

فرم بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بخش تابلو فشار ضعیف در پست­ فشار متوسط هوایی

DNB/1389/B4/F06

فرم برنامه زمانبندی بازدید شبکه فشار متوسط هوایی

DNB/1389/B5/F01

فرم برنامه زمانبندی بازدید شبکه فشار ضعیف هوایی

DNB/1389/B5/F03

فرم علت عدم رفع عیب شبکه فشار متوسط و ضعیف هوایی

DNB/1389/B5/F05

فرم بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه فشار متوسط هوایی

DNB/1389/B5/F06

فرم بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه فشار ضعیف هوایی

DNB/1389/B5/F07

فرم برنامه زمانبندی بازدید شبکه فشار متوسط زمینی

DNB/1389/B6/F01

فرم برنامه زمانبندی بازدید شبکه فشار ضعیف زمینی

DNB/1389/B6/F03

فرم علت عدم رفع عیب شبکه فشار متوسط و ضعیف زمینی

DNB/1389/B6/F05

فرم بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه فشار متوسط زمینی

DNB/1389/B6/F06

فرم بازدید، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه فشار ضعیف زمینی

DNB/1389/B6/F07


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی