آیین نامه

 

اطلاع رسانی ، آگاه سازی و آموزش  درزمینه ضوابط و نظامهای خدمات مشترکین

بستر سازی ، ایجاد ، به روز آوری  و ارتقا نظامهای خدمات مشترکین

 شناسایی ،دریافت ، تبیین و به روز اوری  

شناسایی وبه روزآوری ضوابط آیین نامه ها  ودستورالعملها با تاکید برابلاغیه ها ی شرکت توانیر و وزارت نیرو

وجود وبکارگیری مجموعه دستورالعملها وآیین نامه ها ی مرتبط با خدمات مشترکین

بهبود، اصلاح وبه روزآوری نظامهای خدمات مشترکین براساس بازخوردهای اطلاعاتی از منابع مختلف ، ضوابط و مقررات جدید و فناوریهای نوین

ابلاغ دستورالعملها وآیین نامه ها به واحدهای خدمات مشترکین و شرکتهای پیمانکاری  ومشاوره های مرتبط

تبادل دانش و تجارب بین واحدهای مختلف

برگزاری جلسات آموزشی وسمینارها به منظور تبیین وارتقا سطح دانش درمورد ضوابط ، آیین نامه ها ونظامهای مرتبط با خدمات مشترکین

وجود طرح جامع خدمات مشترکین درجهت بهبود و ارتقا سطح کیفیت خدمات

شناسایی  بکارگیری فناوریهای نوین درفعالیتها ی خدمات مشترکین درجهت سرعت ، کیفیت ، بهره وری وکاهش هزینه ها


فروش انشعاب

نظامهای فروش و خدمات پس از فروش انشعابات برق 

 

تعاملات مناسب بین واحدهای خدمات مشترکین ودیگر واحدها جهت تامین انشعابات

وجودروش مناسب جهت اطلاع رسانی و راهنمای متقاضیان برق

اطلاع رسانی و راهنمایی مشترکین درجهت بهینه نمودن یا تعدیل انشعابات با هدف کاهش هزینه ها و جرایم

وجود وبکارگیری روش مناسب درزمینه نحوه تامین انشعابات برق

شناسایی صحیح نیازمندیها و انتظارات مشترکین ومتقاضیان درزمینه واگذاری و فروش انشعاب

ایجاد سابقه در سیستم فروش

وجود نظام مناسب ثبت وامکان ردیابی مکانیزه درخواستها

وجود نظام زمانبندی وپیگیری واگذاری انشعابات

نحوه پذیرش ، اعلام شرایط و شناسایی تعهدات طرفین

وجود روشهای مناسب خدمات پس ازفروش انشعابات برق

نظام مناسب قراردادی وایجاد ارتباط شفاف با مشترکین ومتقاضیان در چارچوب ضوابط و آیین نامه ها

آزمایش وکنترل صحیح لوازم اندازه گیری

نحوه تامین انشعاب ونیرورسانی

نصب و تحویل انشعاب به مشترک وبرقراری جریان برق

فروش انرژی 

نظامهای فروش وخدمات پس از فروش انرژِی

وجودبکارگیری مقررات ، دستورالعملها وآیین نامه ها درزمینه خدمات وفروش انرژی به مشترکین

وجود روش مناسب اطلاع رسانی وراهنمایی مشترکین برق به منظور آشنایی با تعرفه ها وبهبود مصرف

وجود روشهای اجرایی مناسب درزمینه های زیر

وجود روش مناسب اطلاع رسانی ، راهنمایی وتعامل با مشترکین برق به منظور کاهش هزینه ها ، جرایم وانطباق تعرفه ها ونحوه مصرف (تجاوز از قدرت ، اتمام مهلت پروانه و...)

شناسایی صحیح نیازمندیها و انتظارات مشترکین

به روزآوری به موقع وصولیها و بدهی ها

قرائت به موقع لوازم اندازه گیری طبق برنامه مدون

وجود نظام مناسب مکانیزه ثبت وامکان ردیابی درخواست ها

روش مناسب جهت حصول اطمینان از رعایت آیین نامه وضوابط درمحاسبه صورتحساب مشترکین

پاسخگویی مناسب به مشترکین و انجام صحیح اصلاحات

صدوروتوزیع صحیح وبه موقع صورتحسابها

نظام اطلاعات مشترکین وثت سوابق و صورتحسابگیری

وجود نظام مناسب جهت طبقه بندی وتحلیل مشترکین وتدوین گزارشات مدیریتی

ریشه یابی مشکلات درصدور صورتحسابهای برق و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

وجود نظام مناسب جهت امکان اصلاح صورتحسابها

حصول اطمینان از به روز بودن و صحت نظام  صورتحسابگیری مبتنی بر آیین نامه ای جدید

وجود نظام مناسب درمورداحتمال بروز خطا درصورتحسابهای برق 

 

نظارت

بررسی و پاسخگویی وتحلیل شکایات و دریافت پیشنهادات 

نظامهای نظارتی بر خدمات مشتریان برق و سنجش سطح رضایتمندی مشتریان برق  

نظارت بر عملکرد واحدهای خدمات مشترکین و شرکتهای پیمانکاری 

تجزیه تحلیل شاخصهای عملکرد درمورد سطح کیفی خدمت رسانی

نظام نظرسنجی درزمینه سنجش میزان رضایتمندی مشتریان برق

شناسایی نقاط قوت و ضعف  درجهت بهبود وارتقا ارائه خدمات به مشتریان

وجودروشهای نظارتی جهت حصول اطمینان از سطح کیفیت خدمت رسانی به مشترکین ومتقاضیان برق

وجود نظام انگیزشی جهت ارتقا سطح خدمات

تجزیه وتحلیل شکایات وعلل بروز آنها

نظام مناسب دریافت ، ثبت ، ردیابی و پاسخگویی به شکایات و پیشنهادات مشتریان

اتخاذ راهکارهای  مناسب جهت کاهش شکایات و افزایش رضایتمندی

وجود روشهای نظارتی جهت حصول اطمینان ازرعایت ضوابط و مقررات وآیین نامهها توسط واحدهای ارائه دهنده خدمات به مشترکین و متقاضیان برق

شناسایی  نقاط قوت وضعف درجهت بهبود و ارتقا ارائه خدمات به مشتریان

وجود نظام انگیزشی جهت ترغیب واحدهای خدمات مشترکین وشرکتهای پیمانکاری به ارتقاسطح خدمات


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی