عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


TITLESTART_DATEEXPIRE_DATETENDERFILE DETAILSDelete
1 2 
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 04-96 18/10/1396 28/10/1396
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 03-96 23/07/1396 03/08/1396
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 1-96 20/06/1396 30/06/1396
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران کارآمد جهت پیاده سازی سامانه خدمات دولت الکترونیک شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به شماره 2-96 20/06/1396 03/07/1396
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و شناسایی مشاورجهت اجرای مطالعات طرح جامع برق رسانی 4-95 20/11/1395 04/12/1395
فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی کیفی مشاورجهت نظارت برپروژه های سرمایه ای حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به شماره 3-95 06/04/1395 16/05/1395
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران کارآمد جهت اجرای پیاده سازی سیستم GIS شبکه فشار ضعیف و مشترکین مناطق سه گانه استان گیلان شماره 2-95 06/02/1395 22/02/1395
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شماره 1-95 15/01/1395 30/01/1395
فراخوان عمومی 1-94 26/03/1394 09/04/1394
فراخوان عمومی 5-93 11/11/1393 26/11/1393

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749