عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


TITLESTART_DATEEXPIRE_DATETENDERFILE DETAILSDelete
1 2 3 4 5 6 
مناقصه عمومي یک مرحله اي باارزیابی کیفی همزمان قرائت کنتور و توزیع صورتحساب برق به شماره 92-96 11/12/1396 17/12/1396
مناقصه عمومی دو مرحله ای 84-96 06/12/1396 11/12/1396
مناقصه عمومی دو مرحله ای 85-96 06/12/1396 11/12/1396
مناقصه عمومی دو مرحله ای 86-96 06/12/1396 11/12/1396
مناقصه عمومی دو مرحله ای 87-96 06/12/1396 11/12/1396
مناقصه عمومی دو مرحله ای 88-96 06/12/1396 11/12/1396
مناقصه عمومی دو مرحله ای 83-96 17/11/1396 26/11/1396
خرید 5000متر انواع كابل فشارضعيف مسي -مناقصه شماره 81-96 16/11/1396 25/11/1396
خرید 200,000متر كابل فشار ضعيف مسي 6×2 NYY -مناقصه 82-96 16/11/1396 25/11/1396
تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 74-96 15/11/1396 20/11/1396

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749