عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


TITLESTART_DATEEXPIRE_DATETENDERFILE DETAILSDelete
1 2 
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 04-96 1396/10/18 1396/10/28
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 03-96 1396/07/23 1396/08/03
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران به شماره 1-96 1396/06/20 1396/06/30
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران کارآمد جهت پیاده سازی سامانه خدمات دولت الکترونیک شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به شماره 2-96 1396/06/20 1396/07/03
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و شناسایی مشاورجهت اجرای مطالعات طرح جامع برق رسانی 4-95 1395/11/20 1395/12/04
فراخوان عمومی شناسایی، ارزیابی کیفی مشاورجهت نظارت برپروژه های سرمایه ای حوزه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به شماره 3-95 1395/04/06 1395/05/16
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران کارآمد جهت اجرای پیاده سازی سیستم GIS شبکه فشار ضعیف و مشترکین مناطق سه گانه استان گیلان شماره 2-95 1395/02/06 1395/02/22
فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شماره 1-95 1395/01/15 1395/01/30
فراخوان عمومی 1-94 1394/03/26 1394/04/09
فراخوان عمومی 5-93 1393/11/11 1393/11/26

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749

5.1.0.0
V5.1.0.0