عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


عنوانتاريخ شروعتاريخ انقضافایلجزئيات
1 2 3 4 5 6 
تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید 88300 دستگاه انواع کنتور دیجیتال 42-97 1398/01/20 1398/01/25 منقضی شده
تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي خرید61200عددانواع کلید مینیاتوری 44-97 1398/01/20 1398/01/25 منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي واگذاری وبرونسپاری 170دستگاه انواع خودرو استیجاری درسطح شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان شماره 91-97 1397/12/23 1397/12/28 منقضی شده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات تست، بازدیدوتعمیرات انشعاب مشترکین عادی(تکفاز و سه فاز) بلوک یک شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان شامل امورهای توزیع برق رودسر،لنگرود،لاهیجان، سیاهکل و املش 79-97 1397/12/22 1397/12/27 منقضی شده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات تست،بازدیدوتعمیرات انشعاب مشترکین عادی(تکفاز و سه فاز) بلوک دو شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان شامل امورهای توزیع برق آستارا، ماسال،تالش،انزلی و رضوانشهر 80-97 1397/12/22 1397/12/27 منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي واگذاری خدمات تست، بازدید و تعمیرات انشعاب مشترکین عادی (تکفاز و سه فاز) بلوک سه شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان شامل امورهای توزیع برق یک و سه رشت و رودبار81-97 1397/12/22 1397/12/27 منقضی شده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات تست، بازدید و تعمیرات انشعاب مشترکین عادی (تکفاز و سه فاز) بلوک چهار شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان شامل امورهای توزیع برق دو و چهار رشت و فومن 82-97 1397/12/22 1397/12/27 منقضی شده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات تست،بازدیدوتعمیرات انشعاب مشترکین عادی(تکفاز وسه فاز) بلوک پنج شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان شامل امورهای توزیع برق شفت،پنج رشت،آستانه اشرفیه وصومعه سرا 83-97 1397/12/22 1397/12/27 منقضی شده
مناقصه عمومي دومرحله اي خرید انواع پایه بتونی84-97 1397/12/22 1397/12/27 منقضی شده
تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي واگذاري عمليات مربوط به بهره برداري و اتفاقات و خدمات مشترکین شعبات توزیع برق اطاقور، كومله، شلمان، چاف و چمخاله 48-97 1397/12/22 1397/12/28 منقضی شده
تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي واگذاري عمليات مربوط به بهره برداري و اتفاقات و خدمات مشترکین اداره توزیع برق چابکسر 51-97 1397/12/22 1397/12/28 منقضی شده
مناقصه عمومي دومرحله اي خرید انواع سیم آلومینیوم 68-97 1397/12/09 1397/12/15 منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی کیفی همزمان واگذاري عمليات مربوط به بهره برداري و اتفاقات و خدمات مشتركين شعبه توزيع برق ناصركياده به شماره 47-97 1397/12/04 1397/12/09 منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی کیفی همزمان واگذاري عمليات مربوط به بهره برداري و اتفاقات شعبات توزیع برق کرگانرود، اسالم و حویق شماره 49-97 1397/12/04 1397/12/09 منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی کیفی همزمان واگذاري عمليات مربوط به بهره برداري و اتفاقات امور توزیع برق سه رشت و چله خانه شماره 50-97 1397/12/04 1397/12/09 منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی کیفی همزمان واگذاري عمليات مربوط به بهره برداري و اتفاقات و خدمات مشترکین شعبه توزیع برق ماسوله شماره 46-97 1397/12/04 1397/12/09 منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی کیفی همزمان واگذاري عمليات مربوط به بهره برداري و اتفاقات و خدمات مشترکین اداره توزیع برق چابکسر شماره 51-97 1397/12/04 1397/12/09 منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی کیفی همزمان واگذاري عمليات مربوط به بهره برداري و اتفاقات امور توزیع برق رضوانشهر شماره 52-97 1397/12/04 1397/12/09 منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی کیفی همزمان واگذاري عمليات مربوط به بهره برداري و اتفاقات اداره توزیع برق کیاشهر شماره 53-97 1397/12/04 1397/12/09 منقضی شده
مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی کیفی همزمان واگذاري عمليات مربوط به بهره برداري و اتفاقات و خدمات مشترکین اداره توزیع برق دیلمان شماره 54-97 1397/12/04 1397/12/09 منقضی شده

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749

5.3.4.0
V5.3.4.0