اصلاح صورت حساب

• مراجعه مشترك به واحد قبول مشترك وارائه درخواست
• ثبت مشخصات در خواست در سيستم مكانيزه ويا در دفتر گردش كار - همان روز
• بررسي اعتراضات وارده به صورت حساب توسط مسئول تشخيص  - همان روز
• بازديد و بررسي و قرائت كنتور مشترك توسط مسئول تشخيص و پاسخگو  - حداكثر ظرف 3 روز
• ابطال و اصلاح صورت حساب در صورت وجود مغايرت بين ارقام ثبت شده در صورت حساب با كنتور منصوبه  - حداكثر ظرف 10 روز
• ارسال صورت حساب اصلاحي به مشترك جهت پرداخت  - حداكثر ظرف 3 روز پس از اصلاح
• ارسال مدارك جهت ضبط در پرونده  - همان روز پس از اصلاح

مدارك مورد نياز
آخرين صورتحساب صادره

 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game engine docs

تجهیزات پزشکی