مشخصات عمومی
کد: 95-61 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه محدود يك مرحله اي اجرا و پياده سازي سيستم GIS شبكه فشار ضعيف و مشتركين شهرستان انزلي 61-95 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات: مناقصه بصورت محدود برگزار می گردد و فقط شرکتهای تائید صلاحیت شده فراخوان 02-95 این شرکت مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

قوانین
تاريخ شروع: 09/12/1395 مهلت دریافت اسناد: 15/12/1395
مهلت تحويل پیشنهادات: 25/12/1395 تاريخ بررسی پیشنهادات: 25/12/1395
تاریخ انقضاء: 25/12/1395
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749