مشخصات عمومی
کد: 95-12 نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: مناقصه محدوددومرحله ای12-95 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 30/05/1395 مهلت دریافت اسناد: 03/06/1395
مهلت تحويل پیشنهادات: 03/06/1395 تاريخ بررسی پیشنهادات: 15/06/1395
تاریخ انقضاء: 15/06/1395
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749