مشخصات عمومی
کد: 95-10 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: مناقصه محدود یک مرحله ای تامين نيروي خدماتی نظافتی شماره 10-95 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 27/04/1395 مهلت دریافت اسناد: 31/04/1395
مهلت تحويل پیشنهادات: 11/05/1395 تاريخ بررسی پیشنهادات: 11/05/1395
تاریخ انقضاء: 11/05/1395
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749