مشخصات عمومی
کد: 6-91 نوع فراخوان: فراخوان محدود
عنوان: مناقصه محدود 6-91 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان:
متن:
 مقاوم سازی و ایجاد اتاق سرور ساختمان ستاد شرکت
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 06/04/1391 مهلت دریافت اسناد: 24/04/1391
مهلت تحويل پیشنهادات: 24/04/1391 تاريخ بررسی پیشنهادات: 24/04/1391
تاریخ انقضاء: 12/10/1428
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات:
صورتجلسه برنده:
صورتجلسه اعلام نتيجه:
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:  
 
ليست پيشنهادهاي ارسال شده
   
چاپ

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749