مشخصات عمومی
کد: 3-91 نوع فراخوان: فراخوان محدود
عنوان: مناقصه محدود 3-91 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان:
متن:

مشاوره و نظارت بر بخش بهره برداری، خدمات مشترکین و اتفاقات شعبات برون سپاری شده شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 04/04/1391 مهلت دریافت اسناد: 18/04/1391
مهلت تحويل پیشنهادات: 18/04/1391 تاريخ بررسی پیشنهادات: 18/04/1391
تاریخ انقضاء: 12/10/1428
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات:
صورتجلسه برنده:
صورتجلسه اعلام نتيجه:
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:  
 
ليست پيشنهادهاي ارسال شده
   
چاپ

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749