مشخصات عمومی
کد: 18-90 نوع فراخوان: فراخوان محدود
عنوان: مناقصه محدود 18-90 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان:
متن:
 خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز با قاب و فیوز
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 08/11/1390 مهلت دریافت اسناد: 20/11/1390
مهلت تحويل پیشنهادات: 20/11/1390 تاريخ بررسی پیشنهادات: 24/11/1390
تاریخ انقضاء: 12/10/1428
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات:
صورتجلسه برنده:
صورتجلسه اعلام نتيجه:
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:  
 
ليست پيشنهادهاي ارسال شده
   
چاپ

رشت، بلوار امام خمینی(ره)، شرکت توزیع نیروی برق گیلان، صندوق پستی 4188867749